Informacja Wójta Gminy Subkowy o przystąpieniu do wyborów ławników powszechnych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 czerwca 2019

 Informacja skierowana do mieszkańców gminy o przystąpieniu do wyborów ławników i możliwości zgłaszania kandydatów

Informacja Wójta Gminy Subkowy o przystąpieniu do wyborów ławników powszechnych

 

Wójt Gminy Subkowy informuje, że przystępuje się do wyboru ławników sądowych:

 1. do Sądu Okręgowego w Gdańsku- 1;

 2. do Sądu Rejonowego w Tczewie- 1

na kadencję od 2020 r. do 2023 r.

 

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, 60 i 125).

 

Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2019 r.

 

Art. 158 określa, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

 2. jest nieskazitelnego charakteru;

 3. ukończył 30 lat;

 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

 5. nie przekroczył 70 lat;

 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

  Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 

Art. 159 określa, że ławnikiem nie może być:

 

 1. osoba zatrudniona w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

 2. osoba wchodząca w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

 3. funkcjonariusz policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

 4. adwokat i aplikant adwokaccy;

 5. radca prawny i aplikant radcowski;

 6. duchowny;

 7. żołnierz w czynnej służbie wojskowej;

 8. funkcjonariusz Służby Więziennej;

 9. radny gminy, powiatu i województwa.

 

Uwaga!

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radzie gminy:

 1. prezesi właściwych sądów;

 2. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;

 3. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się dokumenty opatrzone datą i wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia zgłoszenia:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. Z 2018 r. poz. 357, 60 i 730), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji- wymienione nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą:

 1. imię (imiona), nazwisko;

 2. numer ewidencyjny PESEL;

 3. miejsce stałego zamieszkania;

 4. własnoręczny podpis

  - każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

 

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Koszt opłaty za:

 1. wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa;

 2. badanie lekarskie i za wystawienie, zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

 

Uwaga!

Rada Gminy przed dokonaniem wyboru zasięga od komendanta wojewódzkiego policji informację o kandydatach na ławników. Informacje o kandydacie na ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

 

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu rada gminy stwierdza w drodze uchwały.

Kandydaci przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez Zespół powołany przez radę gminy, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

 

Kartę zgłoszenia wydaje oraz szczegółowych informacji w sprawie wyboru ławników udziela oraz zgłoszenia przyjmuje:

Urząd Gminy w Subkowach, ul. Józefa Wybickiego 19a, pok. 20, w godz. 7.15 do 15.15

tel.(58) 536-85-01.

Kartę zgłoszenia można pobrać także w formie edytowalnej ze stron internetowych:

 1. Ministerstwa Sprawiedliwości, www.ms.gov.pl

  (http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/sady-powszechne/);

 2. Link do strony znajduje się również na BIP Gminy Subkowy, www.bip.subkowy.pl

   

Wyborów ławników Rada Gminy dokona w głosowaniu tajnym, w terminie do końca października 2019 r.

 

 

 

Wójt Gminy Subkowy

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-06-06
Data publikacji:2019-06-06
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Justyna
Liczba odwiedzin:382