Sesja Rady Gminy Subkowy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 czerwca 2017

Zapraszamy na XXIX Sesję Rady Gminy Subkowy, która odbędzie się w dniu 22 czerwca 2017 r. tj. czwartek o godz. 9.30 w sali narad Urzędu Gminy w Subkowach.

Porządek obrad :

1. Otwarcie Sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

4. Przedstawienie sprawozdań z wykonania budżetu gminy Subkowy za 2016 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2016r.

5. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy.

6. Dyskusja nad sprawozdaniami.

7. Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Subkowy.

8. Podjęcie uchwał w sprawie :

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok,

b) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Subkowy.

9. Podjęcie uchwał w sprawie :

a) zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Subkowy,

b) zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.

c) dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu gminy Subkowy instrumentem płatniczym,

d) wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

e) powołania doraźnej Komisji statutowej,

f) odwołania Skarbnika Gminy Subkowy,

g) powołania Skarbnika Gminy Subkowy.

10. Interpelacje, zapytania i sprawy różne.

11. Zakończenie obrad.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu wzięcia udziału w pracach Rady Gminy.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-06-19
Data publikacji:2017-06-19
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:721