Poziomy recyklingu odpadów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 października 2018

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. poz. 2167) i Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania tych odpadów (Dz. U. poz. 2412) gminy były zobowiązane do osiągnięcia odpowiednich wskaźników.

Gmina Subkowy w 2017 roku osiągnęła poziom:

  • Recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 33,57% (wymagany: powyżej 20%);
  • Recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 100% (wymagany: powyżej 45%);
  • Ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania - 21,59% (wymagany: nie wyższy niż 45%).

 Z wynikami osiągniętymi w poprzednich latach oraz ze sprawozdaniami z gospodarowania odpadami oraz analizami stanu gospodarki odpadami za poszczególne lata można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-10-18
Data publikacji:2018-10-18
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Justyna
Liczba odwiedzin:501