Gmina Subkowy - portal informacyjny subkowy.pl

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2022 roku

Wójt Gminy Subkowy informuje, że producent rolny może składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. Wniosek należy złożyć, w zależności od miejsca położenia gruntów  rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 rok.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi:

110,00 zł ilość ha użytków rolnych oraz 40,00 zł średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

W przypadku producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego, którzy oprócz posiadania użytków rolnych, prowadzą chów lub hodowlę bydła do wniosku  wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego, należy dołączyć  dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych  w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2021 r. poz. 1542).

Dokument, o którym mowa powyżej wydawany jest na wniosek producenta.