Gmina Subkowy - portal informacyjny subkowy.pl

Konsultacje projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Subkowy na 2024 rok

Informujemy, że opracowany został projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Subkowy na 2024 rok.

 

Projekt Programu przekazuje się do zaopiniowania, zgodnie z art. 11a ust.7 ustawy z dnia

21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2023 r. Poz. 1580 ze zm.) organizacjom

społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działajacym na obszarze

gminy Subkowy.

 

W związku z powyższym zachęcamy do zapoznania się z ww. dokumentem i przesłania swoich

uwag do projektu Programu poprzez wypełnienie stosownego formularza opiniowania.

 

Wypełniony i podpisany, przez upoważnionego przedstawiciela organizacji, o której mowa

powyżej, formularz opiniowania prosimy kierować na adres:

 

Urząd Gminy w Subkowach

  1. Józefa Wybickiego 19 a

83-120 Subkowy

 

Termin składania uwag upływa z dniem 22 lutego 2024 r.

 

 

Projekt Programu oraz wzór formularza opiniowania dostępne są na stronie internetowej

gminy :www.subkowy.pl oraz www.bip.subkowy.pl w zakładce Tablica ogłoszeń – Konsultacje społeczne oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Subkowach.

 

Subkowy, dnia 1 lutego  2024 r.

Wójt

Mirosław Murzydło