INFORMACJA dla użytkowników wieczystych w Gminie Subkowy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 lutego 2019

Od 1 stycznia 2019 r. właścicielom mieszkań w budynkach wielorodzinnych i jednorodzinnych stojących na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste, zostało przekazane z mocy prawa, prawo własności do nieruchomości gminy Subkowy.

Poniższa informacja ma na celu przybliżenie zasad przyjętych przez ustawodawcę.

 

5 października 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy, z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, tj.:

  • budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi;

  • budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi (co najmniej połowa lokali to lokale mieszkalne);

  • wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych,

przekształca się w prawo własności tych gruntów.

Potwierdzenie przekształcenia – z urzędu

Potwierdzeniem faktu przekształcenia będzie zaświadczenie wydane przez Wójta Gminy Subkowy z urzędu w ciągu 12 miesięcy, licząc od 1 stycznia 2019 r. Zaświadczenia będą wolne od opłaty skarbowej.

Zaświadczenie będzie doręczane na adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków lub inny, na który doręczana jest korespondencja dotycząca użytkowania wieczystego.

Potwierdzenie przekształcenia – na wniosek

Właściciel może złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia. W tym przypadku należy wraz z wnioskiem wnieść opłatę skarbową w wysokości 50 zł. Termin na wydanie zaświadczenia na wniosek wynosi 4 miesiące od dnia jego doręczenia.

Czy zaświadczenie należy złożyć do sądu?

Nie. Zaświadczenie z urzędu przekazywane jest do Sądu Rejonowego w Tczewie - IV Wydziału Ksiąg Wieczystych, w terminie 14 dni od dnia jego wydania.

Sąd dokonuje z urzędu wpisu własności gruntu oraz wpisu roszczenia o opłatę w księgach wieczystych. Zawiadomienie o wpisie sąd doręcza na adres wskazany w zaświadczeniu. Za dokonanie wpisów w księdze wieczystej nie uiszcza się opłat sądowych.

Opłaty

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego jest odpłatne.

Roczna opłata przekształceniowa odpowiada wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste jaka obowiązywałaby w 2019 r. Opłatę należną za rok 2019 wnosi się w terminie do dnia 29 lutego 2020 r., a pozostałe opłaty w terminie 31 marca każdego roku, począwszy od 2020 r.

Opłatę wnosi się przez okres 20 lat. Opłata może podlegać waloryzacji.

Całą opłatę można też wpłacić jednorazowo – płatność "z góry".

Zamiar wniesienia opłaty jednorazowej należy zgłosić na piśmie, dopiero po doręczeniu zaświadczenia.

Całkowita spłata

Po wniesieniu wszystkich opłat albo opłaty jednorazowej właściwy organ wydaje z urzędu, w terminie 30 dni od dnia wniesienia opłat albo opłaty jednorazowej, zaświadczenie o wniesieniu opłat albo opłaty jednorazowej, które właściciel gruntu załącza do wniosku o wykreślenie w dziale III księgi wieczystej wpisu roszczenia o opłatę.

Od wniosku o wykreślenie ww. wpisu w księdze wieczystej pobierana jest opłata stała w wysokości:

  • 250 zł - w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej,

  • 75 zł - w pozostałych przypadkach.

Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać w Urzędzie Gminy w Subkowach pok. nr 14 lub telefonicznie pod nr 58 5368 530 wew. 50.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-02-11
Data publikacji:2019-02-11
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Justyna
Liczba odwiedzin:819