Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Zima 2021 Gmina Subkowy

Zima 2021 Gmina Subkowy

Zima 2021 Gmina Subkowy

Zima 2021 Gmina Subkowy

Zima 2021 Gmina Subkowy

Zima 2021 Gmina Subkowy

Informacje ogólne

Podstawą gospodarki w Gminie Subkowy jest rolnictwo, któremu sprzyjają zarówno warunki naturalne, jak i dotychczasowe tradycje.

Gmina położona jest w strefie wybitnych walorów o znaczeniu porównywalnym do Żuław Wiślanych. Atutem ziemi subkowskiej są doskonałe gleby o wysokiej I – III klasie bonitacji. Ogólna powierzchnia gminy wynosi 7780 ha. Użytki rolne zajmują powierzchnię 6380 ha z czego grunty orne stanowią 5271 ha. Użytki rolne stanowią ok 82 % ogólnej powierzchni gminy, w tym grunty orne ok 68 %.

Wiodącym kierunkiem jest produkcja roślinnej – uprawa zbóż, głównie pszenicy i pszenżyta, rzepaku oraz buraka cukrowego.

 

I. Informacja ogólna

  • Obszar [km²]: 77,80 km2

  • Liczba mieszkańców ogółem: 5540

  • Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat: 1375

  • Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym: 3533

  • Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym: 632

 II. Zaopatrzenie w wodę

 • Roczne zużycie wody w gminie w m3/r) 157 240

 • 99 % mieszkańców korzysta z wodociągów

 • Firma odpowiedzialne za dostawę wody - Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Subkowach

 III. Ścieki

 • 47,90 % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych

 • Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych – rzeka Wisła i rzeka Drybok (Struga Subkowaska)

 IV. Rolnictwo

 • Ilość gospodarstw rolnych – 370

  Wielkość gospodarstw

 • 1-2 ha 64

 • 2-5 ha 64

 • 5-10 ha 67

 • 10-15 ha 67

 • 15-25 ha 59

 • 25-50 ha 32

 • 50-100 ha 10

 • 100 – 200 ha 4

 • 200 ha 3

Średnia wielkość gospodarstwa w gminie – 16, 5395 ha

V. Przyroda

Pomniki przyrody. Na terenie gminy Subkowy znajduje się 12 pojedynczych drzew stanowiących pomniki przyrody; lipa, platan, dąb, klon zwyczajny, topola biała, lipa drobnolistna, miłorząb dwuklapkowy, 3 dęby szypułkowate, orzesznik, daglezja, oraz 5 grup drzew stanowiących pomniki przyrody: 5 lip, 4 buki, 6 choin kanadyjskich, 13 daglezji, 7 daglezji.

 

Na terenie Gminy Subkowy zlokalizowane są trzy obszary chronione

PLH220033 DOLNA WISŁA (10 374,2 ha)

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: SOO siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa). Obszar obejmuje odcinek doliny Wisły w jej dolnym biegu, od południowej granicy woj. pomorskiego do mostu na Wiśle, na południe od Tczewa. W granicach ostoi znajduje się także obszar wideł Wisły Nogatu w rejonie Białej Góry. Rzeka płynie korytem w dużym stopniu naturalnym, z namuliskami i łachami piaszczystymi. W dolinie zachowane są starorzecza, otoczone mozaiką zarośli wierzbowych i lasów łęgowych, a także pól uprawnych i pastwisk. Miejscami zbocza doliny tworzą wysokie skarpy, na których utrzymują się ciepłolubne murawy napiaskowe i grądy zboczowe.

Wartość przyrodnicza

Fragment stosunkowo dobrze zachowanej doliny wielkiej rzeki z naturalnym układem roślinności. Na tym obszarze występują zróżnicowane zbiorowiska roślinne, w tym dobrze wykształcone i zachowane różne typy łęgów. Wyróżniono tu 9 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG i odnotowano 13 gatunków z Załącznika II tej dyrektywy. Szczególnie bogata i cenna jest ichtiofauna. We florze roślin naczyniowych stwierdzono liczne gatunki zagrożone i prawnie chronione w Polsce. Jest to też fragment ostoi ptasiej o randze europejskiej.

PLB040003 DOLINA DOLNEJ WISŁY (33 559 ha)

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000 OSO - obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia). Odcinek doliny Wisły w jej dolnym biegu, od Włocławka do Przegaliny, zachowujący naturalny charakter i dynamikę rzeki swobodnie płynącej. Rzeka płynie w dużym stopniu naturalnym korytem, z namuliskami, łachami piaszczystymi i wysepkami, w dolinie zachowane są starorzecza i niewielkie torfowiska niskie; brzegi pokryte są mozaiką zarośli wierzbowych i lasów łęgowych, a także pól uprawnych i pastwisk. Miejscami dolinę Wisły ograniczają wysokie skarpy, na których utrzymują się murawy kserotermiczne i grądy zboczowe. Wisła przepływa w granicach obszaru przez kilka dużych miast, jak: Toruń, Bydgoszcz, Grudziądz, Tczew.

Wartość przyrodnicza

Ostoja ptasia o randze europejskiej E 39. Występują co najmniej 44 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 4 gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi. Gniazduje ok.180 gatunków ptaków. Bardzo ważna ostoja dla ptaków migrujących i zimujących; bardzo ważny teren zimowiskowy bielika. W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej następujących gatunków ptaków: nurogęś, ohar, rybitwa białoczelna, rybitwa rzeczna, zimorodek, ostrygojad, w stosunkowo wysokim zagęszczeniu występuje derkacz, mewa czarnogłowa, sieweczka rzeczna. W okresie wędrówek ptaki wodno-błotne występują w koncentracjach do 50 000 osobników. W okresie zimy występuje co najmniej 1% populacji szlaku wędrówkowego następujących gatunków ptaków: bielik, gągoł, nurogęś; stosunkowo licznie występuje bielaczek; ptaki wodnobłotne występują w koncentracjach do 40 000 osobników. Bogata fauna innych zwierząt kręgowych, bogata flora roślin naczyniowych (ok.1350 gatunków) z licznymi gatunkami zagrożonymi i prawnie chronionymi, silnie zróżnicowane zbiorowiska roślinne, w tym zachowane różne typy łęgów, a także cenne murawy kserotermiczne.

PLH220031 WAĆMIERZ (388,3 ha)

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: SOO siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Wartość przyrodnicza.

Specjalny Obszar Ochrony Waćmierz położony jest w sąsiedztwie miejscowości Waćmierz i Brzuśce. Pomiędzy morenowymi pagórkami znajduje się zespół niewielkich, dystroficznych zbiorników wodnych, torfowiska przejściowe i trzęsawiska. Zbiorniki położone na opisywanym obszarze stanowią największe stanowisko strzebli błotnej na terenie województwa pomorskiego. Natomiast ze względu na znaczną powierzchnię i głębokość wody tutejszych zbiorników istnieje szansa długotrwałego przetrwania tego gatunku.

Banery/Logo