Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

PSZOK

W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zwanym dalej ?PSZOK? odbierane są następujące rodzaje odpadów dostarczone we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości:
1) papier;
2) metal;
3) odpady z tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych;
4) szkło;
5) przeterminowane leki i chemikalia;
6) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;
7) zużyte baterie i akumulatory;
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
9) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
10) zużyte opony rowerowe, motorowerowe, z wózków, motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej;
11) odpady budowlane i rozbiórkowe.

Obowiązują następujące limity odpadów:
1) odpadów wielkogabarytowych, dla których ustala się limit roczny 100 kg od właściciela nieruchomości;
2) zużytych opon, dla których ustala się limit roczny 4 sztuki od właściciela nieruchomości;
3) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, dla których ustala się limit roczny 200 kg od właściciela nieruchomości.
Pozostałe odpady przyjmowane są bez ograniczeń.

Odpady przekazuje się w szczelnych zamykanych opakowaniach odpornych na przekłucia, przecięcia i wilgoć oraz umożliwiających ich identyfikację.

PSZOK odmawia przyjęcia odpadów, o których mowa w ust. 1 jeżeli zachodzi przynajmniej jedna z poniższych przesłanek:
1) ilość lub rodzaj wskazuje, że nie powstały w gospodarstwie domowym;
2) nie zostały posegregowane na poszczególne frakcje, o których mowa w ust. 1;
3) nie zostały zabezpieczone w sposób określony w ust. 3;
4) przekroczony został limit określony w ust. 2.

Dostarczane do PSZOK odpady oraz miejsce pochodzenia i dane właściciela nieruchomości podlegają ewidencji.
Właściciele nieruchomości dostarczający odpady komunalne do PSZOK są zobowiązani do:
1) wskazania adresu nieruchomości, z której pochodzą odpady oraz numeru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
2) rozładowania odpadów i ich umieszczenia we właściwych pojemnikach lub innych miejscach wskazanych przez obsługę PSZOK;
3) wskazania charakterystyki dostarczonego odpadu w przypadku dostarczenia odpadów;
4) natychmiastowego zabrania oraz zagospodarowania odpadów w sposób zgodny z przepisami prawa, w przypadku odmowy ich przyjęcia.

Dane ewidencyjne będą przechowywane w Urzędzie Gminy w Subkowach przez okres roku kalendarzowego, w którym odpady zostały przekazane, a następnie archiwizowane zgodnie z przepisami odrębnymi.


Przypadki niewłaściwego świadczenia w PSZOK należy zgłaszać do Urzędu Gminy w Subkowach osobiście (w Referacie komunalnym), pisemnie lub telefonicznie (nr 58 536 85 01).
Zgłoszenie musi zawierać dane niezbędne do jego weryfikacji, tj. opis zdarzenia zawierający również datę i miejsce wystąpienia zdarzenia, imię i nazwisko osoby zgłaszającej.
Zgłoszenia należy dokonać nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia wystąpienia zdarzenia.+

Lokalizacja PSZOK:

Subkowy, ul. Sportowa 1a (na przeciwko boiska sportowego).

Odpady przyjmowane są:

- we wtorki w godzinach 14:00-16:00

- w czwartki w godzinach 7:15-8:30.

Banery/Logo