Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Zima 2021 Gmina Subkowy

Zima 2021 Gmina Subkowy

Zima 2021 Gmina Subkowy

Zima 2021 Gmina Subkowy

Zima 2021 Gmina Subkowy

Zima 2021 Gmina Subkowy

Nowa stawka za odpady

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Subkowy Nr XXX/212/21 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty (Dz. U. Woj. Pom. z 2021 r., poz. 5014) opłaty od 1 lutego 2022 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi w przypadku nieruchomości zamieszkałej: 30 zł od osoby za miesiąc.

Aby obliczyć właściwą wysokość opłaty, należy odpowiednią stawkę pomnożyć przez liczbę osób zamieszkujących nieruchomość lub lokal.

Ustala się ulgę za kompostownik w wysokości 3 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego nieruchomość jednorodzinną. Ulga nie dotyczy nieruchomości wielorodzinnych.

Ważne: osoby, które chcą skorzystać z ulgi, muszą złożyć nową deklarację.

Nową deklarację muszą złożyć też osoby, które dotychczas zbierały odpady wyłącznie w sposób zmieszany.

 

W przypadku nieruchomości użyteczności publicznej oraz części niemieszkalnej nieruchomości mieszanych ustala się stawkę za opłatę w wysokości:

1)za pojemnik 120 litrów – 18,00 zł;

2)za pojemnik 240 litrów – 36,00 zł;

4)za pojemnik 1100 litrów – 165,00 zł.

Aby obliczyć właściwą wysokość opłaty, należy zadeklarować odpowiednie pojemniki i ich liczbę, pomnożyć ich liczbę przez stawkę i zsumować.

Ważne: właściciele (użytkownicy) nieruchomości mieszanych muszą złożyć deklarację obejmującą obie części nieruchomości (tj. mieszkalną i usługową).

W przypadku nieruchomości mieszanych należy zsumować obie stawki odpadów.

 

Uwaga:

1) w przypadku stwierdzenia nieprowadzenia zbiórki selektywnej – zostanie naliczona opłata podwyższona w wysokości dwukrotności ww. stawek;

2) podlega karze grzywny ten, kto wbrew złożonej informacji nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne – zgodnie z art. 10 ust. 2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Banery/Logo