Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Informujemy o rozpoczęciu programu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków realizowanych na terenie Gminy Subkowy

Wysokość udzielanej dotacji wynosi 50% kosztów całego zadania, jednak nie więcej niż 8000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych).

O dotacje ubiegać się mogą osoby fizyczne - właściciele budynku mieszkalnego.

Wszystkie warunki realizacji zadania zawarte są w regulaminie udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków realizowanych na terenie Gminy Subkowy.

Na 2022 roku Gmina Subkowy przewidziała pulę dofinansowania w kwocie 50 000,00 zł.

Dotacją będą objęte wyłącznie przydomowe oczyszczalnie ścieków:

1) w których procesy oczyszczania ścieków zachodzą w złożu biologicznym (wyłącznie oczyszczalnie biologiczne);

2) spełniające normę PN-EN:12566-3+A2:2013 lub wyższą;

3) o przepustowości do 7,5 m3 na dobę;

4) zlokalizowane w obszarze, w którym nie ma sieci kanalizacji sanitarnej, ani nie jest ona projektowa, lub planowana lub na terenie nieruchomości, dla których nie ma możliwości technicznego i/lub ekonomicznego podłączenia do istniejącej, projektowanej lub planowanej sieci kanalizacji sanitarnej

Uwaga: Gmina planuje w najbliższym czasie budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Brzuśce;

5) dla których gwarancja na szczelność zbiornika wynosi co najmniej 5 lat.

 

Warunkiem udzielenia dla wnioskodawcy dotacji jest niezaleganie z podatkami i opłatami na rzecz gminy Subkowy.

 

Osoby zainteresowane zobowiązane są do złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków - załącznik nr 1.

Do wniosku należy dołączyć:

- kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości;

- kserokopię wydanego przez właściwy organ pozwolenia na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków (oryginał do wglądu), albo potwierdzona przez właściwy organ kopia zgłoszenia zamiaru budowy przydomowej oczyszczalni ścieków – rodzaj dokumentu wynika z wydajności przydomowej oczyszczalni ścieków oraz przepisów odrębnych;

- kserokopię pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez właściwy organ na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków (oryginał do wglądu), jeśli przepisy odrębne wymagają jego uzyskania;

- kserokopię projektu technicznego przydomowej oczyszczalni ścieków opracowanego przez uprawnionego projektanta;

- kserokopię certyfikatu lub dokumentów potwierdzających normę przydomowej oczyszczalni ścieków (oryginał do wglądu);

- kserokopię badań geologicznych gruntu wraz z opracowaniem dokumentacji, z której wynika możliwość rozsączenia ścieków oczyszczonych w gruncie (oryginał do wglądu).

 

Po pomyślnej weryfikacji zostanie podpisana umowa na udzielenie dotacji.

 

Dotacją nie będą objęte koszty:

1) wykonania dokumentacji oraz uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń

administracyjnych przewidzianych przepisami prawa;

2) konserwacji i eksploatacji wybudowanego urządzenia;

3) demontażu zbiorników bezodpływowych;

4) prac wykonanych we własnym zakresie przez wnioskodawcę;

5) poniesione przed datą podpisania umowy o udzielenie dotacji;

6) obsługi kredytów i innych zobowiązań finansowych związanych z realizacją zadania.

Ważne:

1) koszty poniesione przed datą podpisania umowy nie będą objęte dotacją;

2) wnioskodawca w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków zobowiązany jest do złożenia wniosku o rozliczenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków (załącznik nr 2 do regulaminu) – po jej poprawnej weryfikacji, w terminie do 60 dni nastąpi wypłata środków.

 

O kolejności udzielania dotacji decyduje data wpływu kompletnych wniosków spełniających kryteria do jej przyznania.

W przypadku wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ww. cel w danym roku pozytywnie rozpatrzone wnioski zostaną zrealizowane w pierwszej kolejności w następnym roku kalendarzowym, o ile Wnioskodawca podtrzyma chęć realizacji przedsięwzięcia.

 

Uwagi:

1) jeśli koszt budowy wyniesie mniej niż 16 000,00 zł - wysokość wsparcia będzie odpowiednio mniejsza, jeśli przekroczy tę kwotę - dotacja nie będzie wyższa niż 8000,00 zł;

2) jeśli nieruchomość stanowi współwłasność - o dotację może ubiegać się jeden z właścicieli, posiadający pisemną zgodę pozostałych;

3) jeśli do przydomowej oczyszczalni ścieków ma być podłączone więcej budynków – o dotację może ubiegać się jeden z właścicieli, posiadający pisemną zgodę pozostałych;

4) jeśli właściciel nieruchomości prowadzi działalność gospodarczą – należy pamiętać o zasadach pomocy de minimis (szczegóły w regulaminie);

5) Pomoc dla podmiotów sektora produkcji rolnej na wyposażenie budynków służących działalności rolniczej w przydomową oczyszczalnię ścieków może zostać udzielona zgodnie z przepisami unijnymi – szczegóły w regulaminie;

6) jeśli nieruchomość wyposażona w szambo – musi on zostać zlikwidowany (odłączony, wykorzystany w ramach POŚ);

7) nie udziela się także dotacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków zlokalizowane na obszarach, w których sąsiaduje ze sobą co najmniej 8 działek o powierzchni mniejszej niż 1500 m2 każda.

Banery/Logo