Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Zima 2021 Gmina Subkowy

Zima 2021 Gmina Subkowy

Zima 2021 Gmina Subkowy

Zima 2021 Gmina Subkowy

Zima 2021 Gmina Subkowy

Zima 2021 Gmina Subkowy

Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Informujemy o rozpoczęciu programu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków realizowanych na terenie Gminy Subkowy

Wysokość udzielanej dotacji wynosi 50% kosztów całego zadania, jednak nie więcej niż 8000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych).

O dotacje ubiegać się mogą osoby fizyczne - właściciele budynku mieszkalnego.

Wszystkie warunki realizacji zadania zawarte są w regulaminie udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków realizowanych na terenie Gminy Subkowy.

Na 2022 roku Gmina Subkowy przewidziała pulę dofinansowania w kwocie 50 000,00 zł.

Dotacją będą objęte wyłącznie przydomowe oczyszczalnie ścieków:

1) w których procesy oczyszczania ścieków zachodzą w złożu biologicznym (wyłącznie oczyszczalnie biologiczne);

2) spełniające normę PN-EN:12566-3+A2:2013 lub wyższą;

3) o przepustowości do 7,5 m3 na dobę;

4) zlokalizowane w obszarze, w którym nie ma sieci kanalizacji sanitarnej, ani nie jest ona projektowa, lub planowana lub na terenie nieruchomości, dla których nie ma możliwości technicznego i/lub ekonomicznego podłączenia do istniejącej, projektowanej lub planowanej sieci kanalizacji sanitarnej

Uwaga: Gmina planuje w najbliższym czasie budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Brzuśce;

5) dla których gwarancja na szczelność zbiornika wynosi co najmniej 5 lat.

 

Warunkiem udzielenia dla wnioskodawcy dotacji jest niezaleganie z podatkami i opłatami na rzecz gminy Subkowy.

 

Osoby zainteresowane zobowiązane są do złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków - załącznik nr 1.

Do wniosku należy dołączyć:

- kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości;

- kserokopię wydanego przez właściwy organ pozwolenia na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków (oryginał do wglądu), albo potwierdzona przez właściwy organ kopia zgłoszenia zamiaru budowy przydomowej oczyszczalni ścieków – rodzaj dokumentu wynika z wydajności przydomowej oczyszczalni ścieków oraz przepisów odrębnych;

- kserokopię pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez właściwy organ na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków (oryginał do wglądu), jeśli przepisy odrębne wymagają jego uzyskania;

- kserokopię projektu technicznego przydomowej oczyszczalni ścieków opracowanego przez uprawnionego projektanta;

- kserokopię certyfikatu lub dokumentów potwierdzających normę przydomowej oczyszczalni ścieków (oryginał do wglądu);

- kserokopię badań geologicznych gruntu wraz z opracowaniem dokumentacji, z której wynika możliwość rozsączenia ścieków oczyszczonych w gruncie (oryginał do wglądu).

 

Po pomyślnej weryfikacji zostanie podpisana umowa na udzielenie dotacji.

 

Dotacją nie będą objęte koszty:

1) wykonania dokumentacji oraz uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń

administracyjnych przewidzianych przepisami prawa;

2) konserwacji i eksploatacji wybudowanego urządzenia;

3) demontażu zbiorników bezodpływowych;

4) prac wykonanych we własnym zakresie przez wnioskodawcę;

5) poniesione przed datą podpisania umowy o udzielenie dotacji;

6) obsługi kredytów i innych zobowiązań finansowych związanych z realizacją zadania.

Ważne:

1) koszty poniesione przed datą podpisania umowy nie będą objęte dotacją;

2) wnioskodawca w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków zobowiązany jest do złożenia wniosku o rozliczenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków (załącznik nr 2 do regulaminu) – po jej poprawnej weryfikacji, w terminie do 60 dni nastąpi wypłata środków.

 

O kolejności udzielania dotacji decyduje data wpływu kompletnych wniosków spełniających kryteria do jej przyznania.

W przypadku wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ww. cel w danym roku pozytywnie rozpatrzone wnioski zostaną zrealizowane w pierwszej kolejności w następnym roku kalendarzowym, o ile Wnioskodawca podtrzyma chęć realizacji przedsięwzięcia.

 

Uwagi:

1) jeśli koszt budowy wyniesie mniej niż 16 000,00 zł - wysokość wsparcia będzie odpowiednio mniejsza, jeśli przekroczy tę kwotę - dotacja nie będzie wyższa niż 8000,00 zł;

2) jeśli nieruchomość stanowi współwłasność - o dotację może ubiegać się jeden z właścicieli, posiadający pisemną zgodę pozostałych;

3) jeśli do przydomowej oczyszczalni ścieków ma być podłączone więcej budynków – o dotację może ubiegać się jeden z właścicieli, posiadający pisemną zgodę pozostałych;

4) jeśli właściciel nieruchomości prowadzi działalność gospodarczą – należy pamiętać o zasadach pomocy de minimis (szczegóły w regulaminie);

5) Pomoc dla podmiotów sektora produkcji rolnej na wyposażenie budynków służących działalności rolniczej w przydomową oczyszczalnię ścieków może zostać udzielona zgodnie z przepisami unijnymi – szczegóły w regulaminie;

6) jeśli nieruchomość wyposażona w szambo – musi on zostać zlikwidowany (odłączony, wykorzystany w ramach POŚ);

7) nie udziela się także dotacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków zlokalizowane na obszarach, w których sąsiaduje ze sobą co najmniej 8 działek o powierzchni mniejszej niż 1500 m2 każda.

Banery/Logo