Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUBKOWY

o przystąpieniu do sporządzenia Planu ogólnego gminy Subkowy

 

Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 tekst jednolity z późn. zm.) oraz na podstawie z art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r. poz. 1029 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Subkowy Uchwały Nr LIX/393/24 z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Planu ogólnego gminy Subkowy.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamia się, że wszczęto postępowanie w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, dla potrzeb planu ogólnego gminy Subkowy.

Z dokumentacja spraw można zapoznać się w godzinach pracy Urzędu w pokoju nr 1.

Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu planu ogólnego w terminie do 12 lipca 2024 r.

Zgodnie z art. 8g ustawy z dnia 27 marca 2003 r. wnioski do projektu planu ogólnego składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na formularzu w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego w Urzędzie Gminy Subkowy lub pocztą na adres Urzędu Gminy, ul. Józefa Wybickiego 19a, 83-120 Subkowy, na adres: urzad@subkowy.pl lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP (adres skrzynki ESP: /5y3y3m6itu/SkrytkaESP).

Wnioski do projektu planu ogólnego składa się na formularzu, którego wzór został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz. U. poz. 2509). Wzór ww. formularza jest dostępny na stronie https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/formularz-pisma-dotyczacego-aktu-planowania-przestrzennego oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Subkowy w zakładce „Przyjmowanie i załatwianie spraw”.

Składający wniosek podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazuje, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem lub uwagą, oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

Zgodnie z art. 40 z dnia 3 października 2008 r. wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Subkowy lub pocztą na adres Urzędu Gminy, ul. Józefa Wybickiego 19a, 83-120 Subkowy, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Józefa Wybickiego 19a, 83-120 Subkowy, w pokoju nr 1 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: urzad@subkowy.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Subkowy.

 Załączniki:

  1. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Planu ogólnego gminy Subkowy.
  2. Pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego.

Banery/Logo